facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


ตารางการอบรมปี 2017

ตารางการอบรมผักไฮโดรโปรนิกส์ของปี 2017 (การอบรมปีนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัตินะคะ)

 **จะจัดในวันที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ อย่างไรก็ตามหากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจะแจ้งล่วงหน้า  2 สัปดาห์ค่ะ**

 

อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ครั้งที่ 80 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 มกราคม 2560 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ครั้งที่ 81 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ครั้งที่ 82 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 มีนาคม 2560 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ครั้งที่ 83 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 เมษายน 2560 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)ตารางการอบรมผักไฮโดรปี 2017
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]